Central Kåring 2010

24. oktober 2010

CHAMPION 2010:

Renske van Diphoorn (Onne 376 x Sierk 326)

Resv. Champion 2010:

Amalia van de Wisselplaats (Mintse 384 x Gerryt 360)

 Ung Champion 2010:

Amalia van de Wisselplaats (Mintse 384 x Gerryt 360)

Rev. Ung Champion 2010:

Amerens fan Top en Twel (Onne 376 x Doeke 287)

3-års Champion 2010:

Wytske ût de Grachten (Beart 411 x Tsjerk 328P)

3-års Resv. Champion 2010:

Wiet van Visser (Haitse 425 x Feitse 293P)

4-års og ældre Champion 2010:

Renske van Diphoorn (Onne 376 x Sierk 326)

4-års og ældre Resv. Champion 2010:

Jotine van de Olde Mette Moate (Nanning 371 x Olof 315)